USNESENÍ RADY č. UR 0343/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0343/2020 ze dne 14.09.2020

7. Souhlas vlastníka pozemku parc. č.2342/326 a 2342/623 v k.ú. Stodůlky k obnovení kabelového vedení VN 22 kV přes pozemky MČ Praha 13 dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemky par. č. 2342/326 a parc.č. 2342/623, v k.ú. Stodůlky, za účelem obnovy kabelového vedení VN 22 kV dle projektové dokumentace, s tím, že před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu. Souhlas se vydává za účelem stavebního řízení.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (96,9 kB)