USNESENÍ RADY č. UR 0334/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0334/2020 ze dne 31.08.2020

42. Návrh novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. souhlasí

s návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů, a neuplatňuje k němu žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem živnostenským stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 04.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (96,9 kB)