USNESENÍ RADY č. UR 0187/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0187/2019 ze dne 29.04.2019

6. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky se změnou využití objektu "AB Šafránkova, autosalon se servisem", dle předložené projektové dokumentace

II. ukládá

Petru Zemanovi, místostarostovi, prostřednictvím odboru MBAI, sdělit žadateli stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (96,6 kB)