USNESENÍ RADY č. UR 0225/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0225/2023 ze dne 29.05.2023

14. Návrh na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mládí, Praha 13"

Rada městské části

I. vyhlašuje

opakovaně podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem "Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mládí, Praha 13"

II. schvaluje

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mládí, Praha 13"

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi
• podepsat výzvu k podání nabídky k předmětné veřejné zakázce
• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky, vč. zadávací dokumentace v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a OMBAI

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.05.2023

IV. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:
členové:
RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Jan Šafir, Ing. Renáta Uramová, Ing. Jitka Šrámková, Ing. Evžen Krouský

náhradníci: Mgr. Yveta Kvapilová, Ing. Dana Břízová, Ing. Jindřiška Tichá , Ing. Alice Kuchařová, Ing. Michal Soukup 

tajemník komise: zástupce OLP

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (100,9 kB)