USNESENÍ RADY č. UR 0330/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0330/2020 ze dne 31.08.2020

38. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/571/2020/OMBI ze dne 19.05.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2020

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/571/2020/OMBI ze dne 19. 05. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 08. 2020, z důvodu rozšíření doby realizace prací a výměry pozemků u III. a IV. etapy a konečné ukončení etapy č. II.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, podepsat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S/571/2020/ OMBI

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 407_Usneseni.pdf (97,4 kB)