USNESENÍ RADY č. UR 0206/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0206/2019 ze dne 13.05.2019

15. Návrh na neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ

Rada městské části

I. schvaluje

neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 2,1 % pro rok 2019 u nájemného za pronajaté nebytové prostory, byty zvláštního určení zřízených za použití dotace ze státních prostředků a garážové stání k těmto bytům, byty se smluvním nájemným a u ceny za ubytování v apartmánech v PLCNB

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, informovat písemně příslušné správcovské firmy o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (97,2 kB)