USNESENÍ RADY č. UR 0236/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0236/2023 ze dne 29.05.2023

25. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky k připojení na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace bytového domu „Rezidence Stodůlky"

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky s připojením na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu bytového domu „Rezidence Stodůlky", dle projektové dokumentace, z důvodu nesouhlasného stanoviska Komise územního rozvoje se záměrem bytového domu. Předložený záměr není v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

II. trvá

na usnesení č. UR 0070/2023 ze dne 20.02.2023

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 23.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (98,4 kB)