USNESENÍ RADY č. UR 0345/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0345/2020 ze dne 14.09.2020

9. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2206/5 v k.ú.Stodůlky se stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, Praha 5"

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č 2206/5 v k.ú. Stodůlky se stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, Praha 5" dle předložené projektové dokumentace, z důvodu vydání územního rozhodnutí. Před zahájením stavby uzavře investor stavby s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 28.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (98,7 kB)