USNESENÍ RADY č. UR 0262/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0262/2022 ze dne 20.06.2022

10. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě pod názvem "IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova, část 3 - nábytek" ze dne 05.05.2022

Rada městské části

I. schvaluje

dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi dodavatelem MY DVA holding, a. s., a městskou částí Praha 13

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 01.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (95 kB)