USNESENÍ RADY č. UR 0353/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0353/2020 ze dne 14.09.2020

17. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 30.9.2020

Rada městské části

I. schvaluje

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30. 9. 2020

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 01.10.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (96 kB)