USNESENÍ RADY č. UR 0198/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0198/2019 ze dne 13.05.2019

7. Zřízení a personální složení komise rady MČ Praha 13: Komise dotační pro oblast sociální

Rada městské části

I. zřizuje

Komisi dotační pro oblast sociální jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části Praha 13

II. jmenuje

1. předsedkyni Komise dotační pro oblast sociální: Bc. Yvetu Kvapilovou

2. místopředsedu: Ing. Vít Bobysud

3. členy komise: Anetu Ečekovou Maršálovou a Mgr. Blanku Vildovou

4. tajemníka komise: Bc. Petra Syrového

III. pověřuje

předsedkyni komise rady předložit Radě MČ Praha 13 návrh statutu jí vedené komise

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (97,5 kB)