USNESENÍ RADY č. UR 0227/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0227/2023 ze dne 29.05.2023

16. Personální změna ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh na personální změnu ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele

II. doporučuje

ZMČ
a) odvolat ze stávající Správní rady SFZ Ing. Jaroslava Mareše
b) jmenovat do Správní rady SFZ Bc. Martina Šmída

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (95,7 kB)