USNESENÍ RADY č. UR 0257/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0257/2022 ze dne 20.06.2022

5. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 21. 6. 2022

Rada městské části

I. schvaluje

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 21.6.2022

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (95 kB)