USNESENÍ RADY č. UR 0244/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0244/2023 ze dne 29.05.2023

33. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání o spolunájemce a žádost o umístění sídla společnosti

Rada městské části

I. schvaluje


a) rozšíření nájemní smlouvy č. S/325/148/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005 na prostory sloužící podnikání(ordinace a čekárna) v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, uzavřené mezi MČ Praha 13 a MUDr. Dagmar Johnovou, IČO 62941194, se sídlem XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX o spolunájemce LípaDent Hůrka, s. r. o
b) návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. S/325/148/0220/P/2005 ze dne 1.6.2005 dle přílohy č. 3 s tím,že bude podepsán všemi stranami až po předložení výpisu z obchodního rejstříku spol. LípaDent Hůrka, s. r. o.

II. souhlasí

s umístěním sídla spol. LípaDent Hůrka, s. r. o., na adrese Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek k nájemní smlouvě a vystavit souhlas s umístěním sídla společnosti dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (96,8 kB)