USNESENÍ RADY č. UR 0222/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0222/2023 ze dne 29.05.2023

11. Účetní závěrky příspěvkových organizací k 31.3.2023

Rada městské části

I. schvaluje

Účetní závěrky příspěvkových organizací k 31.3.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (92,9 kB)