USNESENÍ RADY č. UR 0235/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0235/2023 ze dne 29.05.2023

24. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky, k projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky s připojením na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu novostavby trojdomu „Tři oříšky", dle projektové dokumentace, z důvodu trvajícího nesouhlasného stanoviska Komise územního rozvoje

II. trvá

na usnesení č. UR 0066/2022 ze dne 21.02.2022

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 23.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (97,9 kB)