USNESENÍ RADY č. UR 0274/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0274/2022 ze dne 20.06.2022

22. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech) a k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy neuplatňuje žádné připomínky

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 odboru ochrany prostředí MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 04.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (94 kB)