USNESENÍ RADY č. UR 0267/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0267/2022 ze dne 20.06.2022

15. Pronájem části pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2209 o výměře 4,5 m2 v k. ú. Stodůlky za účelem realizace kanalizačních přípojek. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a XXXX XXXXX XXXXXXXX (zastoupený Ing. Pavlou Bartůňkovou) na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31. 12. 2022, vlastní realizace výkopových prací bude trvat 10 dní, za celkové nájemné ve výši 450 Kč

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (96,9 kB)