USNESENÍ RADY č. UR 0265/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0265/2022 ze dne 20.06.2022

13. Stanovisko k udělení souhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. nesouhlasí

s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení po zemřelém XXXXXXXXX XXXXXX

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ příslušnému notáři ve spolupráci s odborem sociální péče

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (93,3 kB)