USNESENÍ RADY č. UR 0272/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0272/2022 ze dne 20.06.2022

20. Výpověď spolunájemce z nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. bere na vědomí

výpověď spolunájemce z nájmu prostorů sloužících podnikání č. 201 a 202 - ordinace praktického lékaře, v objektu polikliniky Hostinského 1533, Praha 5, podanou MUDr. Štěpánem Mentbergerem, IČO 69344507, výpovědní lhůta nájemní smlouvy č. S/948/195/1603/P/2007 ze 21.11.2007 činí 3 měsíce a skončí dnem 31.08.2022; výlučným nájemcem předmětných prostor zůstává Praktický lékař MENTBERGER s.r.o., IČO 10935231, se sídlem 28.října 4, Hřebeč, 273 45

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek k nájemní smlouvě v souladu s tímto usnesením RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (97,2 kB)