USNESENÍ RADY č. UR 0224/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0224/2023 ze dne 29.05.2023

13. Připomínky k návrhu studie "Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova" - dopracování studie

Rada městské části

I. schvaluje

navržený postup v procesu schvalování návrhu územní studie "Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova"

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat stanovisko Rady městské části Praha 13 náměstkovi primátora HMP doc. Ing. arch. Petru Hlaváčkovi

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 16.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (93,8 kB)