USNESENÍ RADY č. UR 0325/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0325/2020 ze dne 31.08.2020

33. Pronájem části pozemku parc.č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení inženýrských sítí

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 60 m2, za účelem uložení vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky k rodinným domům ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX na pozemcích parc.č. 1750/2, 1751/4, 1751/13 a 1751/14, vše v k.ú. Stodůlky, za celkové nájemné 8.400 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2020 (vlastní realizace 14 dnů).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (97,5 kB)