USNESENÍ RADY č. UR 0248/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0248/2023 ze dne 29.05.2023

37. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostorů sloužící podnikání o spolunájemce

Rada městské části

I. schvaluje


a) rozšíření nájemní smlouvy č. S/642/250/0220/P/2004 ze dne 26.10.2004 na prostory sloužící podnikání(chirurgická ambulance) v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, uzavřené mezi MČ Praha 13 a MUDr. Josefem Doležalem, IČO 60163828, se sídlem v XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXo spolunájemce Chirurgické obory Praha, s. r. o., IČO 28983491, se sídlem Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
b) návrh dodatku č. 4 dle přílohy č. 3

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek k nájemní smlouvě dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (97,4 kB)