USNESENÍ RADY č. UR 0273/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0273/2022 ze dne 20.06.2022

21. Prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v Poliklinice Janského 2254, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

1/ prodloužení nájemní smlouvy č.S/281/013/1601/P/2017 ze dne 14.07.2017, se spol. PhaMed, a. s., IČO 02264251, o 5 let, tj. do 31.07.2027

2/ návrh dodatku č.1 k této smlouvě

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek č.1 k nájemní smlouvě dle tohoto usnesení

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

29.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (95,3 kB)