USNESENÍ RADY č. UR 0326/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0326/2020 ze dne 31.08.2020

34. Pronájem části pozemku parc.č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudování inženýrských sítí

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 42,5 m2, za účelem vybudování plynovodní přípojky a navýšení vodovodní a kanalizační přípojky pro polyfunkční dům Jindrova, na pozemcích parc.č. 1236/18, 1236/19, 1236/34, 1236/148, 1236/156, vše v k.ú. Stodůlky, za celkové nájemné 12.750 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2020 (vlastní realizace 15 dnů) s VP Developers, s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (98,2 kB)