USNESENÍ RADY č. UR 0327/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0327/2020 ze dne 31.08.2020

35. Pronájem částí pozemků parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42, v k.ú. Stodůlky, za účelem zateplení panelového domu Kettnerova č.popis. 2049

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42, vše v k.ú. Stodůlky, z důvodu revitalizace bytového domu Kettnerova 2049 v Praze 5. Realizace prací proběhne takto:

1. etapa - výměra celkem 48 m2, zábor po dobu 29 dnů na dotčeném pozemku parc.č. 2131/39 v k.ú. Stodůlky. Cena za pronájem pozemku je 20 Kč za m2 za den, celková částka činí 27.840 Kč.

2. etapa - výměra celkem 52 m2, zábor po dobu 70 dnů na dotčeném pozemku parc.č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky. Cena za pronájem pozemku je 20 Kč za m2 za den, celková částka činí 72.800 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2020 se společenstvím vlastníků Kettnerova č.p. 2049 v Praze 5, zastoupené Ing. Pavlem Cžihákem a paní Milenou Albrechtovou.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 491_Usneseni.pdf (98,2 kB)