USNESENÍ RADY č. UR 0254/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0254/2022 ze dne 20.06.2022

2. Žádosti o dotace na rozvoj sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Dance Heaven, s. r. o., ve výši 20.000 Kč

2. poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 20.000 Kč

3. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 01.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (93,1 kB)