USNESENÍ RADY č. UR 0329/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0329/2020 ze dne 31.08.2020

37. Pronájem části pozemku parc.č. 2239 v k.ú. Stodůlky za účelem opravy podzemního vedení IS plynovodu

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 2239 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 2,25 m2, za účelem opravy podzemního vedení IS plynovodu za celkové nájemné 225 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2020 (vlastní realizace 10 dnů) s XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (97,3 kB)