USNESENÍ RADY č. UR 0269/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0269/2022 ze dne 20.06.2022

17. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky s přemístěním přípojkové skříně distribuční soustavy NN na parc. č. 2615/1 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky, s přemístěním přípojkové skříně v rámci pozemku parc. č. 2615/1 a s jejím napojením zpět na kabel NN RIS 118/1748 – TS 4379 v pozemku parc. č. 2400/1 v k. ú. Stodůlky. Před zahájením stavebních prací uzavře stavebník s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (97,3 kB)