USNESENÍ RADY č. UR 0580/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0580/2017 ze dne 18.12.2017

14. Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 155/55, parc. č. 155/91 a parc. č. 155/93 vše v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem částí pozemků parc. č. 155/55, parc. č. 155/91 a parc. č. 155/93, vše v k.ú. Stodůlky, společnosti N.J.B.REAL a.s. za těchto podmínek:

1. na části pozemků bude umístěno veřejné parkování v parkovacím domě nebo na terénu pro 400 automobilů, z toho nejméně 150 parkovacích stání bude v režimu P+R, u zbývajících stání bude zaručeno jejich veřejné využití

2. současně s kupní smlouvou na úplatný převod výše uvedených pozemků bude uzavřena smlouva mezi prodávajícím hlavním městem Prahou a kupujícím N.J.B.REAL a.s. o vybudování parkovacích stání dle bodu I. odst. 1. tohoto usnesení, která bude obsahovat závazek HMP a závazek investora o provozování parkoviště P+R a veřejně přístupných parkovacích stání

II. ukládá

zátpupci starosty Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím odboru MBAI, stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 05.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (97,8 kB)