USNESENÍ RADY č. UR 0339/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0339/2020 ze dne 14.09.2020

3. Uzavření smlouvy o výrobě a vysílání TV pořadů pro obyvatele MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu k předkládanému materiálu

II. schvaluje

uzavření Smouvy o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 se společností AV Park, s. r. o.

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat výše uvedenou smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 25.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (95 kB)