USNESENÍ RADY č. UR 0212/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0212/2019 ze dne 13.05.2019

21. Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 2160/160 a parc. č. 2160/299 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem (event. pronájmem) části pozemků parc. č. 2160/160 a parc. č. 2160/299 v k.ú. Stodůlky Bytovému družstvu Trávníčkova 1764 - 1766

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím odboru MBAI, stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 24.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96,7 kB)