USNESENÍ RADY č. UR 0266/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0266/2022 ze dne 20.06.2022

14. Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc. č. 1080/107 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 1080/107 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Stodůlky vlastníkům jednotek zapsaným na LV 15227 pro k. ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (95,8 kB)