USNESENÍ RADY č. UR 0258/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0258/2022 ze dne 20.06.2022

6. Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna stávajících svítidel za LED v MŠ Podpěrova, MŠ Chlupova 1798, MŠ Chlupova 1799 a ZŠ Mohylová"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Výměna stávajících svítidel za LED v MŠ Podpěrova, MŠ Chlupova 1798, MŠ Chlupova 1799 a ZŠ Mohylová"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem společností Germitec, s. r. o., se sídlem Křenova 439/15, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 092 15 310

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Germitec, s. r. o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (97,3 kB)