USNESENÍ RADY č. UR 0253/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0253/2022 ze dne 20.06.2022

1. Rozpočtové změny za měsíc červen 2022 - II. část

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc červen 2022 - II. část (rozpočtová opatření č. 119 - 139 a HMP č. 2036, 2037, 3036, 3037, 3041, 3042 a 3044)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 07.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (93,5 kB)