USNESENÍ RADY č. UR 0333/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0333/2020 ze dne 31.08.2020

41. Prodloužení nájemní smlouvy na nafukovací sportovní halu s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o.

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s prodloužením smlouvy s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., IČ 281 97 682, na pronájem nafukovací sportovní haly do 30.9.2024

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek ke smlouvě s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., kterým se prodlužuje pronájem nafukovací sportovní haly

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (95 kB)