USNESENÍ RADY č. UR 0232/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0232/2023 ze dne 29.05.2023

21. Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov - předávací protokoly

Rada městské části

I. souhlasí

s převody technických zhodnocení budov z jednotlivých příspěvkových organizací na MČ Praha 13 v následujících hodnotách:

1/ FZŠ Brdičkova 1878 - stavební úpravy počítačové učebny v hodnotě Kč 127.342,82

2/ FZŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186 - rekonstrukce odborných učeben v hodnotě Kč 358.965

II. doporučuje

ZMČschválit převody technických zhodnocení budov z jednotlivých příspěvkových organizací na MČ Praha 13 ve výše uvedených hodnotách

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (96,3 kB)