USNESENÍ RADY č. UR 0261/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0261/2022 ze dne 20.06.2022

9. Plán zlepšování kvality ovzduší

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

Plán zlepšování kvality ovzduší

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové ve spolupráci s OŽP zajistit plnění Plánu zlepšování kvality ovzduší

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 04.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (92 kB)