USNESENÍ RADY č. UR 0242/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0242/2023 ze dne 29.05.2023

31. Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu ve školách v MČ Praha 13 a prodloužení smlouvy o ubytování v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje


a) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu ve FZŠ, Praha 13, Brdičkova 1878, Praha 5, uzavřené s panem XXXXXXXXXX XXXXXX o 1 rok,
b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Janského 2189, Praha 5, uzavřené s panem XXXXXXXXXX XXXXXX o 1 rok,
c) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Večerníček, Praha 13, Vlachova 1501, Praha5, uzavřené s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX o 1 rok,
d) prodloužení ubytování pana XXXXXXX XXXXX v apartmánu č. 3, v PLCNB, Seydlerova 2451,Praha 5, o 1 rok

II. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat dodatky ke smlouvám o nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 30.06.2023

III. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek ke smlouvě o ubytování s panem Juškem dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 443_Usneseni.pdf (99,5 kB)