USNESENÍ RADY č. UR 0247/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0247/2023 ze dne 29.05.2023

36. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/095/2022/OMBI ze dne 28.4.2022 na pronájem prostorů sloužících podnikání

Rada městské části

I. schvaluje

návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/095/2022/OMBI ze dne 28.4.2022 uzavřené s nájemcem prostorů sloužících podnikání se spol. PRAKTIK a INTERNISTA, s. r. o., IČO 01432184, v budově PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dodatek k nájemní smlouvě dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (99,3 kB)