USNESENÍ RADY č. UR 0208/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0208/2019 ze dne 13.05.2019

17. Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje


a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, 1+1, Ovčí hájek 2163, P5, s XXXX XXXXXXX XXXXXXX zaměsíční smluvní nájemné bez služeb ve výši 7.599 Kč dle "Zásad" čl. V, bod 4 - pronájem v rámci VPS; náhradník paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (5.000 Kč/měsíc)
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, 1+1, Ovčí hájek 2157, P5, s panem XXXXXXXXXXXXXXXXXX za měsíční smluvní nájemné bez služeb ve výši 11.200 Kč a přistoupení k dluhu ve výši 11.071 Kč dle "Zásad" na dobu určitou 1 roku s možností obnovení smlouvy vždy na 1 rok za předpokladu řádného plnění povinností nájemce; náhradník XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX (11.111 Kč/měsíc), ÚD č. 373

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat smlouvy o nájmu bytu a smlouvu o přistoupení k dluhu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (98,9 kB)