USNESENÍ RADY č. UR 0256/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0256/2022 ze dne 20.06.2022

4. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o převod zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2021 a o použití finančních prostředků z fondu odměn

Rada městské části

I. schvaluje

1. převod zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2021

2. použití finančních prostředků Střediska sociálních služeb Prahy 13 z fondu odměn

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13, RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (94,7 kB)