USNESENÍ RADY č. UR 0221/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0221/2023 ze dne 29.05.2023

10. Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (93,1 kB)