USNESENÍ RADY č. UR 0209/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0209/2019 ze dne 13.05.2019

18. Žádost IMUNALE, s.r.o., nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o souhlas s podnájmem místnosti č. C106

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem IMUNALE, s.r.o., IČO 24255327, a podnájemcem PaedDr. Václavem Baslíkem, IČO 47946431, na prostor č. C106, o výměře 11,03 m2, v Poliklinice LÍPA CENTRUM Nové Butovice, Seydlerova 2451/8, Praha 5, s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena v intencích nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem MČ P13 a nájemcem IMUNALE, s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (100,2 kB)