USNESENÍ RADY č. UR 0277/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0277/2022 ze dne 20.06.2022

25. Harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Zastupitelstva městské části Praha 13 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Rada městské části

I. bere na vědomí

harmonogram prací zabezpečovaných ÚMČ Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Zastupitelstva městské části Praha 13 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zajistit koordinaci zebezpečení jednotlivých úkolů prostřednictvím vedoucí odboru občansko-správního

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 21.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (94,6 kB)