USNESENÍ RADY č. UR 0270/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0270/2022 ze dne 20.06.2022

18. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 2027 katastr. území Stodůlky (ul. Bronzová) hl. m. Prahy

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Bronzová, z. s., v prostoru budovy č.p. 2027 katastrálního území Stodůlky (ul. Bronzová) hl. m. Prahy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Bronzová, z. s., v prostoru budovy č.p. 2027 katastrálního území Stodůlky (ul. Bronzová) hl. m. Prahy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 28.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (94,8 kB)