USNESENÍ RADY č. UR 0238/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0238/2023 ze dne 29.05.2023

27. Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádosti mateřských a základních škol a DDM Stodůlky o souhlas zřizovatele k přijetí finančních a věcných darů

II. schvaluje

přijetí finančních a věcných darů a následné zařazení do vlastního majetku jmenovaných zařízení:

- MŠ Horákova 2064 věcný dar 3.999 Kč

- MŠ Janského 2187 finanční dar 5.000 Kč

- MŠ Janského 2187 věcné dary 6.000 Kč

- MŠ Mezi Školami 2323 finanční dary 15.500 Kč

- MŠ Mezi Školami 2482 finanční dar 5.000 Kč

- FMŠ Mohylová 1964 finanční dar 5.000 Kč

- ZŠ Klausova 2450 věcný dar 450 Kč

- ZŠ Kuncova 1580 finanční dary 20.500 Kč

- FZŠ Mezi Školami 2322 věcné dary 106.569 Kč

- DDM Stodůlky finanční dar 5.000 Kč 

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitele škol o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 12.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (96,7 kB)