USNESENÍ RADY č. UR 0264/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0264/2022 ze dne 20.06.2022

12. Volební místo č. 13042 v Třebonicích

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

podnájemní smlouvu o pronájmu prostor restaurace U Beránků, K Třebonicím 14, Praha 5, za účelem zřízení volebního místa pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 13

III. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat navrhovanou podnájemní smlouvu

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (95,4 kB)