USNESENÍ RADY č. UR 0251/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0251/2022 ze dne 06.06.2022

22. Návrh Metropolitního plánu

Rada městské části

I. zásadně nesouhlasí

s aktuálním návrhem Metropolitního plánu, neboť se jedná o dokument, který je zpracován pouze v obecné formě a neřeší ani nerespektuje specifika a potřeby daných území, čemuž odpovídá i velké množství podaných námitek a připomínek v rámci hl. m. Prahy. Pokud by i tak došlo ke schválení MPP, MČ Praha 13 uplatňuje níže uvedené námitky a připomínky.

II. doporučuje

ZMČ zásadně nesouhlasit s aktuálním návrhem Metropolitního plánu, neboť se jedná o dokument, který je zpracován pouze v obecné formě a neřeší ani nerespektuje specifika a potřeby daných území, čemuž odpovídá i velké množství podaných námitek a připomínek v rámci hl. m. Prahy. Pokud by i tak došlo ke schválení MPP, MČ Praha 13 uplatňuje níže uvedené námitky a připomínky.III. uplatňuje

připomínku č. 1:

žádáme o respektování stávajícího zastavitelného území a respektování plochy zeleně v rozsahu stávající funkční plochy LR – lesní porosty. Jedná se o pás zeleně podél železniční trati. Rozšíření zastavitelného území v dané lokalitě není odůvodnitelné a nevhodně by v tomto území narušilo podíl stávající hodnotné zeleně.IV. uplatňuje

připomínku č. 2:

v západní části vymezené transformační plochy 413/524/2392 žádáme o respektování stávajícího vedení vysokotlakého plynovodu. V ploše trasy plynovodu se nachází zeleň v části v podobě parkové úpravy a nevidíme jediný důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále.V. uplatňuje

připomínku č.3:

proti návrhu Metropolitního plánu týkající se Lokalit 661 Zličín Metropole a 711 Rozvadovská spojka, kde žádáme o doplnění značky P (parkoviště P+R dle legendy Metropolitního plánu), a to v řešení jako přemostění Rozvadovské spojky, jak bylo navrhováno již v roce 2017. VI. uplatňuje

připomínku č. 4:

v severní části vymezené plochy 413/249/2654 žádáme o úpravu hranice předmětného území, kde dochází k zářezu nezastavitelného území do zastavitelného. Jak je zřejmé ze zákresu ortofotomapy, podstatou připomínky je logická úprava hranice zastavitelného území, které bude kopírovat již zrealizovanou zástavbu podél Stoličkovy ulice, na kterou předmětná lokalita navazuje. Úpravou hranice zastavitelného území nedojde k zásahu do stávajícího hodnotného prvku, naopak tím bude kopírována jeho hranice. Jak už je uvedeno výše, jde o přirozenou úpravu předmětného území a narovnání historické nepřesnosti stávajícího územního plánu.VII. uplatňuje

připomínku č. 5:

žádáme, aby plocha určená pro veřejnou vybavenost 800/523/2156 byla v návrhu MPP změněna na obytnou transformační (rozvojovou ) plochu tak, aby byla v této ploše možná bytová výstavba (případně výstavba družstevního bydlení)

VIII. doporučuje

ZMČ uplatnit následující připomínkypřipomínku č. 1:

žádáme o respektování stávajícího zastavitelného území a respektování plochy zeleně v rozsahu stávající funkční plochy LR – lesní porosty. Jedná se o pás zeleně podél železniční trati. Rozšíření zastavitelného území v dané lokalitě není odůvodnitelné a nevhodně by v tomto území narušilo podíl stávající hodnotné zeleně.připomínku č. 2:

v západní části vymezené transformační plochy 413/524/2392 žádáme o respektování stávajícího vedení vysokotlakého plynovodu. V ploše trasy plynovodu se nachází zeleň v části v podobě parkové úpravy a nevidíme jediný důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále.připomínku č. 3:

proti návrhu Metropolitního plánu týkající se Lokalit 661 Zličín Metropole a 711 Rozvadovská spojka, kde žádáme o doplnění značky P (parkoviště P+R dle legendy Metropolitního plánu), a to v řešení jako přemostění Rozvadovské spojky, jak bylo navrhováno již v roce 2017.připomínku č. 4:

v severní části vymezené plochy 413/249/2654 žádáme o úpravu hranice předmětného území, kde dochází k zářezu nezastavitelného území do zastavitelného. Jak je zřejmé ze zákresu ortofotomapy, podstatou námitky je logická úprava hranice zastavitelného území, které bude kopírovat již zrealizovanou zástavbu podél Stoličkovy ulice, na kterou předmětná lokalita navazuje. Úpravou hranice zastavitelného území nedojde k zásahu do stávajícího hodnotného prvku, naopak tím bude kopírována jeho hranice. Jak už je uvedeno výše, jde o přirozenou úpravu předmětného území a narovnání historické nepřesnosti stávajícího územního plánu.připomínku č. 5:

žádáme, aby plocha určená pro veřejnou vybavenost 800/523/2156 byla v návrhu MPP změněna na obytnou transformační (rozvojovou ) plochu tak, aby byla v této ploše možná bytová výstavba (případně výstavba družstevního bydlení).

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (102,3 kB)