USNESENÍ RADY č. UR 0252/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

11. schůze rady MČ z 06.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0252/2022 ze dne 06.06.2022

23. Různé - Doplnění programu 18. ZMČ Praha 13 dne 08.06.2022

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČzařadit na program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 bod "Návrh Metropolitního plánu"

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (93,6 kB)